NĂM 2023: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức sự kiện

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN, MỪNG ĐẢNG TA 92 TUỔI

Thứ ba - 08/02/2022 15:37
Đất nước ta vừa đi qua năm Tân Sửu - 2021, năm đầu tiên tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với đầy ắp các sự kiện trọng đại, sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh, thiên tai diễn ra phức tạp, nghiêm trọng, để lại hậu quả rất nặng nề, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa tập trung duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng gần 3%. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm.
92 năm trước, ngày 3/2/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lúc đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp bàn và quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa yêu nước, phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động với chủ nghĩa Mác - Lênin do lãnh tụ kính yêu Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện. Đảng ra đời chính là sự lựa chọn tất yếu khách quan của lịch sử để trở thành người lãnh đạo duy nhất của nhân dân trong công cuộc giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước, tự do hạnh phúc cho Nhân dân.

15 năm sau ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, làm thay đổi toàn bộ chế độ xã hội Việt Nam, đánh đổ thực dân Pháp, quân phiệt Nhật Bản và ách thống trị phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới quyền dân tộc của các nước là bất khả xâm phạm, là “tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”1. Tuyên ngôn độc lập khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự trở thành nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đêm tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”2.

Chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược Pháp, Đảng ta đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, cho sức mạnh vô địch của Nhân dân, của đại đoàn kết toàn dân tộc được Đảng khơi dậy và tổ chức.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta lại bước vào một thời kỳ mới, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 viết nên một trong những trang sử tươi thắm rực rỡ nhất của dân tộc ta, chôn vùi chủ nghĩa thực dân mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc. Nước ta trở thành một quốc gia độc lập tự do; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đây là chiến thắng của lòng quả cảm, đức hy sinh, trí thông minh, tinh thần yêu nước, đoàn kết đồng lòng của dân tộc, được Đảng, Bác Hồ khơi dậy, tổ chức và rèn luyện đồng thời là chiến thắng của xu thế thời đại, của tình đoàn kết giúp đỡ của các nước anh em, của các lực lượng yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên toàn thế giới!

Những năm đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bên cạnh thuận lợi và những thành tựu đã giành được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thách thức, kinh tế xã hội lâm vào khủng hoảng. Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện bao gồm: Đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác. Đại hội đặc biệt nhấn mạnh phải đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; phải nắm vững quy luật khách quan, lấy dân làm gốc. Đại hội VI của Đảng thực sự đã tạo ra bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại sức sống mới, làm xoay chuyển tình hình, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ.

Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được giữ vững; vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước đi lên với triển vọng tốt đẹp. Đây là minh chứng cho sự đúng đắn của con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, minh chứng cho vai trò và năng lực lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển nền kinh tế.

Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã khẳng định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là sự khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng đạo đức, văn minh và tiến bộ.
Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021-2025. Trong đó, xác định phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Vì vậy, bước vào thời kỳ hội nhập, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ ngoại giao quốc tế, Đảng ta cần phải kiên định, thực sự vững vàng để chèo lái con thuyền cách mạng đi lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chúng ta càng tự hào, ra sức cống hiến hết mình cho sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc. 92 năm qua, cả dân tộc ta đã đoàn kết, đồng lòng, dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của cách mạng, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.
                             ThS. Trần Ngọc Nhiều
                                 Giảng viên Chính - Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam
Chú thích:
  1. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tập 4. tr.1.
  2. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tập 5. tr.3.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong