Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”. (Ảnh: MC)

 

Ngày 24/9, tại  Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay” nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo. 

Phát triển và phối hợp lực lượng là một trong những nhóm giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh của các nhóm chủ thể nòng cốt, toàn hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. 

 

Ở nước ta, cuộc đấu tranh này đã được triển khai trên phạm vi, quy mô rộng lớn với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các lực lượng, ở cả Trung ương và địa phương.

 

Lực lượng xung kích và nòng cốt trong đó là ngành Tuyên giáo các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, các ban đảng, cơ quan truyền thông, thông tin các cấp, lực lượng Công an, Quân đội và các nhà khoa học, các học giả thuộc chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn đặc biệt là vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và sự phối hợp đồng bộ, hệ thống, trách nhiệm của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương cùng với sự vào cuộc linh hoạt, chủ động, quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

 

Ban tổ chức Hội thảo nhận được hơn 70 bài tham luận của các nhà khoa học ở trong và ngoài Học viện về các chủ đề khác nhau nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên, nghiên cứu sinh trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, từ đó tạo ra bước chuyển mới trong việc xây dựng, phát triển, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong những năm tới.

 

Các tham luận đã đề cập đến các vấn đề cụ thể như: Những vấn đề lý luận về xác định các lực lượng, phát triển và phối hợp các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của các lực lượng; Nội dung, yêu cầu, nguyên tắc, phương thức phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bối cảnh trong nước, quốc tế tác động đến quá trình xây dựng, phát triển, phối hợp các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay; thực trạng và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, phát triển lực lượng và nội dung, phương thức phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay; dự báo tình hình, xác định các định hướng, hệ quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường phát triển các lực lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Là trung tâm nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc đã và đang tích cực quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, khẩn trương xây dựng, phát triển các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch./.

 
Minh Châu